Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3 , 38-200 Jasło, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jaśle;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail : iod@jaslo.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Sądu;
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest wykonywanie przypisanych tut. Sądowi zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Sądu jako sądu powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, e unijnego rozporządzenia (RODO);
 4. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:

- organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;

- właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów.

 1. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej
   z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tut. Sądzie;
 3. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, zgodnie z art. 7 unijnego rozporządzenia (RODO) posiada Pani/Pan prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynikających z przepisów prawa,  tj. z ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw dziedzinowych jest warunkiem koniecznym do prowadzenia sprawy w Sądzie Rejonowym w Jaśle.
  W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Wanat Grzegorz
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d