Ogłoszenie F-232-15/18 - Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi sprzątania

F-232-15/18


OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi sprzątania na rzecz Sądu Rejonowego w Jaśle

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Sąd Rejonowy w Jaśle
ul. Armii Krajowej 3
38-200 Jasło,
tel.: 13 44 620 80, faks: 13 44 670 62
adres strony internetowej: www.jaslo.sr.gov.pl ; adres e-mail: administracja@jaslo.sr.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytania o cenę - na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego dotyczących udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Jaśle usytuowanych przy ul. Armii Krajowej 3 w Jaśle oraz najbliższego otoczenia budynków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1.

4. Części zamówienia, która nie mogą być powierzona podwykonawcom
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia (sprzątanie pomieszczeń sądu), Zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.

5. Termin wykonania zamówienia
od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

6. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. Przedmiotem ewentualnych zamówień uzupełniających może być świadczenie, po wykonaniu zamówienia podstawowego, takich samych usług jak usługi będące przedmiotem zamówienia. Przedmiotem zamówień uzupełniających może być także świadczenie, w okresie wykonywania zamówienia podstawowego lub po wykonaniu zamówienia podstawowego, usługi sprzątania także innych, niż wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

7. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – z minimalną sumą gwarancyjną na wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 100 000 zł i na jedno zdarzenie nie mniejszą niż 30 000 zł.

8. Dokumenty, jakie powinny dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć:
1) Kopię opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9. Informacje o miejscu i terminie składania ofert oraz o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert

9.1 Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Jasło, ul Armii Krajowej 3, w Biurze Podawczym SR w Jaśle - budynek „B”, pok. 1.
Termin składania ofert: 11 grudnia 2018 r. do godz. 11.15.

9.2 Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:
Jasło, ul Armii Krajowej 3, w sali konferencyjnej - budynek „B”, pokój 304.
Termin otwarcia ofert 11 grudnia 2018 r. godz. 11.30.

9.3 Tryb otwarcia ofert
Otwarcie ofert będzie jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny wykonania zamówienia.

10. Termin związania ofertą
Składający ofertę będzie nią związany 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Do oferty należy kopie dokumentów wymienionych w pkt 8 Ogłoszenia.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.
3) Oferta powinna zawierać: cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT), stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT. Cenę należy obliczyć jako całkowite wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4) Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
5) Kopie dokumentów dołączone do oferty, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę, która podpisała ofertę.
6) Wszystkie strony oferty powinny być ze sobą spięte, ponumerowane i podpisane lub parafowane przez osobę(y), która(e) podpisała(y) ofertę.
7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej nazwą (firmą), adresem wykonawcy oraz oznaczonej w następujący sposób:
Oferta w postępowaniu F-232-15/18
na świadczenie usługi sprzątania”
„Nie otwierać przed dniem 11 grudnia 2018 r., godz. 11:30”

12. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty
1) Zamawiający przeprowadzi badanie ofert, które zostaną złożone w wymaganym terminie. W toku badania Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o usunięcie ewentualnych braków formalnych. Oferty niespełniające wymagań określonych w Ogłoszeniu zostaną odrzucone.
2) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający dokona oceny ewentualnych wyjaśnień Wykonawcy dotyczących wyliczenia ceny, biorąc pod uwagę m.in. przepisy prawa pracy, w tym obowiązujące w 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wykaże, że ocena zawiera rażąco niską cenę.
3) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostaną odrzucone.
4) Kryterium oceny oferty będzie cena wykonania przedmiotu zamówienia zawarta w ofercie.
5) Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę.

13. Udzielenie zamówienia
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, z zastrzeżeniem ust.4.
2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia sporządzoną według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do ogłoszenia .
3) Jeżeli wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyn.

14. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz udzielanie wyjaśnień treści ogłoszenia
1) Wykonawcy mogą przesyłać oświadczenia, wnioski, zapytania oraz inne dokumenty:
- pocztą na adres Zamawiającego;
- faksem na numer 13 44 86 256;
- pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@jaslo.sr.gov.pl
Osobami upoważnionymi do porozumiewania się w imieniu Zamawiającego z wykonawcami są:
Bogdan Bukowczyk - Dyrektor Sądu Rejonowego w Jaśle
Barbara Gajecka – Zastępca kierownika Oddziału Finansowego Sądu
2) Zamawiający będzie przesyłał zawiadomienia, odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz inne informacje i dokumenty pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą na adresy wykonawców.

15. Wykaz załączników
  - Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;
  - Załącznik nr 2 – wzór formularza ofertowego;
  - Załącznik nr 3 - wzór umowy w sprawie zamówienia.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie F-232-15/18 - Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi sprzątania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Bukowczyk Bogdan
Opublikował:
Marek Zięba
Dokument z dnia:
2018-12-14
Publikacja w dniu:
2018-12-14
Opis zmiany:
Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Bukowczyk Bogdan
Opublikował:
Marek Zięba
Dokument z dnia:
2018-12-11
Publikacja w dniu:
2018-12-11
Opis zmiany:
Dodanie protokołu z otwarcia ofert
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Bukowczyk Bogdan
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2018-11-27
Opis zmiany:
b/d