Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy


DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO                                                                                       Jasło, 21 listopada 2018 r.
W JAŚLE


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.)
Dyrektor Sądu Rejonowego w Jaśle
ogłasza konkurs
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Jaśle
– docelowo na stanowisko ds. płacowo - finansowych w Oddziale Finansowym

Ogłoszenie dotyczy:

  •  nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło,
  •  oznaczenie konkursu: Akd-110-6/18,
  •  liczba wolnych stanowisk pracy: 1 (pełny etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


Zapewnia obsługę płacową pracowników jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, obsługę osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umów cywilno- prawnych, rozliczenia stron postępowania, biegłych, ławników oraz inne operacje finansowe związane z obsługą jednostki.

Wymagania niezbędne:


1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) nieposzlakowana opinia;
4) wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, zarządzanie, prawo);
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;
6) minimum 1 rok pracy związanej z prowadzeniem obsługi kadrowo-płacowej lub minimum 2 lata pracy biurowej na stanowisku finansowym;
7) bardzo dobra znajomość techniki pracy biurowej i obsługi komputera – pakiet MS Office;
8) umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;

Wymagania dodatkowe:


1) znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych oraz ZFŚS;
2) umiejętność sporządzania deklaracji ZUS i podatkowych oraz raportów statystycznych;
3) praktyczna znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, przepisów dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych;
4) mile widziana znajomość programu kadrowo- płacowego SAP;
5) mile widziana znajomość programu Płatnik;
6) samodzielność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres;
7) umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole;
8) wysoka kultura osobista;
9) znajomość w stopniu podstawowym:


- Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 23 ze zm.);
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 917 ze zm.);
- Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 577);
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm);
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 395 ze zm.);
- Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.);
- Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm. )

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Jaśle, własnoręcznie podpisane, ze wskazaniem sygnatury konkursu wraz z danymi kontaktowymi (adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej);
2. CV lub życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, własnoręcznie podpisany;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk w załączeniu);
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kopie dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku;
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z RODO wraz podpisaną Klauzulą Informacyjną Administratora Danych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

Składane oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Kandydat może dodatkowo przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe (zaświadczenia o odbytych stażach, kursach i szkoleniach, certyfikaty itp.)
Komplet dokumentów należy przesyłać na adres:
Sąd Rejonowy w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
z dopiskiem „Konkurs na staż urzędniczy Akd-110-6/18 – nie otwierać” lub złożyć w zaklejonej kopercie w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Jaśle, pok. 301, w terminie do dnia 6 grudnia 2018 r. W przypadku nadania dokumentu drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Po zakończeniu postępowania konkursowego, dokumenty osób niezakwalifikowanych do zatrudnienia będą do odebrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Jaśle, w pokoju nr 301, w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego. Po wskazanym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Konkurs składa się z trzech etapów:


- etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
- etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,
- etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do poszczególnych etapów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Jaśle: www.jaslo.sr.gov.pl oraz udostępnione na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle, przy ul. Armii Krajowej 3, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnych etapów.
2. Oferty nie spełniające wskazanych wymogów zostaną odrzucone.
3. Na tronie internetowej Sądu są również zamieszczone wzory dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 – 4486255 lub 13 – 4486262.

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Jaśle, ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jaśle;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@jaslo.sr.gov.pl lub korespondencyjnie na adres Sądu;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U.2018.917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2018.577);
4. Poza informacjami o przebiegu konkursu, jakie Administrator przepisami prawa zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości, dane osobowe kandydata nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane osobowe kandydata mogą być przekazywane tylko uprawnionym organom na podstawie odrębnych przepisów prawa;
5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania w Sądzie Rejonowym w Jaśle, tj. przez okres 5 lat począwszy od roku następnego po zakończeniu konkursu;
6. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7. Kandydatowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
8. Kandydatowi, jeśli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Dane osobowe kandydata nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Bukowczyk Bogdan
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-22
Opis zmiany:
b/d