Ogłoszenie w sprawie l Ns 322/18

Sygn. akt. l Ns 322/18

O G Ł O S Z E N IE

,,Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział l Cywilny ogłasza. że w dniu 29 października 2018 r. wydał w sprawie l Ns 322/18 postanowienie o sporządzeniu spisu
inwentarza po Bogdanie Ryszardzie Mikołajewiczu, PESEL 66020806772, zmarłym dnia 18 paździemika 2009 r. w Rzeszowie, stale ostatnio przed
śmiercią zamieszkałym w Sądkowej 87.

Jednocześnie Sąd poucza, że ten, kto jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie l Ns 322/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Jaśle
Wytworzył:
Nawracaj Teresa
Opublikował:
Administrator serwisu
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d